top of page
DB industry logo gekleurde hokjes.png

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen enerzijds DB Industry LLP en alle zuster/dochter/moeder maatschappijen. dan wel een samenwerkingsverband tussen haar met derden, hierna allen tezamen te noemen: ‘DB Industry LLP ’, en anderzijds een persoon die een evenement van DB Industry LLP (hierna het ‘Evenement’) wenst te bezoeken en hiertoe een toegangsbewijs heeft gekocht (hierna de ‘Bezoeker’) waarop DB Industry LLP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en Bezoeker door koop van een toegangsbewijs deze voorwaarden expliciet heeft aanvaard.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op toegangsbewijzen verkregen bij derden (bijv. agenten, websites van geautoriseerde partijen e.d.) die daartoe door het evenement zijn ingeschakeld dan wel aangewezen. Welke partijen dit zijn wordt door het evenement bekend gemaakt via de website van het Evenement.

 3. Onder Evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle door DB Industry LLP en alle zuster/dochter/moeder georganiseerde (dance) feesten/festivals of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

 4. Onder plaats waar het Evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, locaties, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waar het Evenement plaatsvindt. DB-Industry en/of dochter/zuster maatschappijen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen n de ruimste zin des woords. Dit zal te allen tijde verantwoordelijkheid zijn voor de "plaats art. 4" welke de gehele aansprakelijkheid draagt. DB-Industry en/of dochter/zuster maatschappijen werken uitsluitend als marketing en ticket service provider en draagt geen verantwoording of aansprakelijkheid voor de productie/artiesten/bezoekers/personeel van de "plaats art. 4". 

 5. Indien er één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Het evenement en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 6. Het betreden van onze evenementen en terrein is geheel voor uw eigen risico. 

 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 9. Het evenement niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat het evenement in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 10. Wanneer de bezoeker een beroep doet op zijn of haar mogelijke Refund, worden deze zonder servicekosten uitbetaald.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

 1. De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement  en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de bezoeker een toegangsbewijs voor het Evenement dan wel een door een ingeschakelde derde partij bestelt/koopt.

 2. Op deze overeenkomst tot koop van een toegangsbewijs alsmede het bezoeken van het Evenement zijn deze algemene voorwaarden alsmede de huisregels welke bekend zijn gemaakt op de website van het betreffende Evenement dan wel op de website van het evenement, van toepassing (de ‘Huisregels’). De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement tussen de Bezoeker, kan niet worden ontbonden danwel worden gewijzigd door de Bezoeker.

 3. Het evenement behoudt zich te allen tijde het recht om bestellingen van toegangsbewijzen te weigeren.

 4. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege het evenement verstrekt document of een door of vanwege het evenement verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

 5. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van het evenement. Het toegangsbewijs wordt éénmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Het originele toegangsbewijs geeft de Bezoeker recht op bijwonen van het Evenement. Verlies, beschadiging, diefstal of misbruik van het toegangsbewijs komt vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, voor rekening en risico van de Bezoeker.

 6. Alleen aanschaf bij de door het evenement ingeschakelde derden of bij het evenement garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker.

 7. Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via de juiste elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Het evenement kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

 8. Het evenement behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door het evenement gestelde maximum te houden.

 

Artikel 3 Verbod doorverkoop e.d.

 1. De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen met een winstoogmerk tenzij anders aangegeven, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van EUR 5000,- per overtreding en EUR 1000,- per dag dat de overtreding voortduurt alsmede afdracht van de verkregen winsten.

 2. Een toegangsbewijs niet direct verkregen van dan wel betaald aan het evenement en/of een door haar ingeschakelde derde partij is ongeldig en geeft geen recht tot toegang tot een Evenement. Het evenement kan bij de toegangscontrole een Bezoeker de toegang weigeren, indien het evenement het vermoeden dan wel de wetenschap heeft dat sprake is van een ongeldig toegangsbewijs. De bewijslast dat wel sprake zou zijn van een geldig toegangsbewijs ligt bij de Bezoeker (bijv. door overlegging van een betaalbewijs aan het evenement).

 3. De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden, zoals verwoord onder 1, aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze algemene voorwaarden alsmede de Huisregels ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens het evenement voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

 4. Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van EUR 5000,- per overtreding aan het evenement  verschuldigd en EUR 1000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van het evenement om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 4 Overige verplichtingen van de Bezoeker

 1. De Bezoeker is verplicht zich tijdens het bezoeken van het Evenement te houden aan de Huisregels.

 2. De Bezoeker is verplicht, indien daarom verzocht wordt, mee te werken aan fouillering bij bezoek van het Evenement.

 3. De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel voor aanvang als tijdens het Evenement en zolang hij zich op de plaats waar het Evenement wordt gehouden, bevindt. De Bezoeker is op ieder moment en op ieder verzoek verplicht om aan medewerkers van het evenement dan wel medewerkers van door deze ingeschakelde derden, zoals ordepersoneel en beveiligers, zijn toegangsbewijs te tonen.

 4. De Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het Evenement als bij bestellen/kopen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om het evenement onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

 5. Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van genoemde apparatuur voor de duur van het Evenement.

 6. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, verboden middelen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken. 

 7. Registratie van het Evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

 8. Indien de Bezoeker na het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

 9. De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van het evenement, door haar ingeschakelde derden, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en ander bevoegden.

 10. Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het evenement op en/of rondom het Evenement handelswaren te koop aan te bieden c.q. te verkopen.

 11. Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het evenement op en/of rondom het Evenement flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

 12. De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de regels die gelden voor de openbare orde (bijv. niet wildplassen, geen openbaar dronkenschap, geen agressief gedrag e.d.), bij overtreding hiervan zal het evenement de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement weigeren, onverminderd het recht van het evenement om de hieruit ontstane schade op de Bezoeker te verhalen.

 13. In situaties waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist het evenement over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van het evenement hieromtrent is bindend.

 

Artikel 5 Rechten van DB Industry LLP

 1. Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden en/of de Huisregels is het evenement gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan het evenement, al dan niet via een (voor)verkoopadres heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

 2. het evenement behoudt zich te allen tijde het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de plaats waar het Evenement plaatsvindt te verwijderen indien het evenement dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.

 3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is het evenement gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de houder van dit valse toegangsbewijs aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

 4. Door Bezoeker tijdens het Evenement gekochte consumptiebonnen in wat voor een vorm dan ook, kunnen enkel ingeleverd worden tegen op het Evenement aangeboden producten zoals drank en /of etenswaar. De consumptiebonnen geven nimmer recht op restitutie van een bedrag. Op een Evenement door de Bezoeker eenmaal gekochte consumptiebonnen geven derhalve tijdens dan wel na afloop van het Evenement geen recht op vergoeding dan wel teruggave van het aankoopbedrag.

 5. Een aankondiging voor een line-up van artiesten, locatie e.d. is vrijblijvend en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. het evenement is immer gerechtigd wijzigingen door te voeren, welke nimmer een recht tot schadevergoeding voor de Bezoeker geven. Uiteraard wordt te allen tijde geprobeerd een wijziging door te voeren passen bij het karakter van het Evenement.

 6. De artiest en het evenement zijn gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Bezoekers die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding dan wel op portretrecht.

 7. Het evenement behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 8. Bij aankoop van een ticket en/of aanmelding via een pagina ga je akkoord om je gegevens informatief te gebruiken door DB-Industry en zuster/moeder/dochter maatschappijen. Hiermee ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en tevens het recht op het contacteren voor marketing doeleinde. 

 

Artikel 6 Overmacht

 1. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), aanwijzingen van de overheid, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, (pan of epi) demieën etc. heeft het evenement het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum of het Evenement in zijn geheel te annuleren.

 2. Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door het evenement wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal het evenement en/of organisatie aan de Bezoeker het aankoopbedrag van een ticket niet vergoeden.

 3. Indien een Evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal het evenement de Bezoeker een korting van 25% geven op een ander, volgend Evenement dat door het evenement wordt georganiseerd.

 4. Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door het evenement wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Indien dit het geval is, zal dit via de website van het evenement bekend worden gemaakt. De Bezoeker kan in dat geval geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement dat door het evenement wordt georganiseerd, zoals genoemd onder 4.

 5. Een beroep op hetgeen in dit artikel staat vermeld dient binnen zeven (7) dagen na de originele datum van het Evenement schriftelijk bij het evenement te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs).

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid het evenement

 1. Het evenement en organisatie is nooit aansprakelijk voor schade van de Bezoeker door het bezoeken of verlaten van het Evenement. In het geval van aansprakelijkheidstelling zal de verzekering van evenement oordelen over de case. Het besluit van verzekeraar is doorslaggevend. Vergoeding voor aansprakelijkheidstelling kan alleen daadwerkelijk door de verzekeraar worden vergoed. Eventuele polis is beschikbaar op aanvraag. Het evenement is niet aansprakelijk voor:

 2. Gevolgschade;

 3. Immateriële schade;

 4. Schade veroorzaakt door het evenement ingeschakelde derden en hulppersonen van het evenement. Ook plaats art. 4 valt onder deze bepaling van derden.

 5. Claims jegens het evenement dienen binnen zeven (7) dagen nadat de Bezoeker de schade heeft geleden schriftelijk bij het evenement te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs) en worden dan zo spoedig mogelijk behandeld.

 6. Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door de Bezoeker voor eigen rekening en risico, in die zin dat het evenement geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

 7. Het evenement zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdsschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Bezoeker en/of derden mocht ontstaan. Aanvangs- en beëindigingstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen / uitlopen. De Bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren op de website van het evenement of de aanvangstijd ongewijzigd is.

 8. Het evenement is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement door derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Het evenement is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het Evenement.

 9. Het evenement is ook niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van goederen dan wel van het toegangsbewijs.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij het evenement partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Partijen zullen pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9 Corona
    1. We organiseren volgens de huidige maatregelen. Indien het Evenement als gevolg van corona maatregelen vanuit de overheid wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal het evenement verplaatsen naar een andere datum. De bezoeker zal per mail op de hoogte worden gehouden wat de opties zijn mbt tickets.


Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens
    1. Door het sluiten van een overeenkomst met de Organisatie kunnen (persoon) gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze gegevens kunnen door de Organisatie worden gebruikt voor het informeren van Bezoekers over haar producten.
    2. De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegeven via CM.com. Zie privacy beleid.

CONTACT
bottom of page